Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
  • Cập nhật: 12/10/2018
  • Lượt xem: 252 lượt xem

Ngày 11/10/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành báo cáo số 275/BC-UBND về Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2018

Chi tiết tại file kèm theo.