Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
  • Cập nhật: 06/11/2020
  • Lượt xem: 304 lượt xem

Thực hiện Công văn số 1480/UBND-VP ngày 30/10/2020 của UBND huyện Yên Lập về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết trong file đính kèm

Phòng Tài nguyên và Môi trường Yên Lập