Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 01/12/2020
  • Lượt xem: 161 lượt xem

Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ