Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
  • Cập nhật: 09/09/2021
  • Lượt xem: 3863 lượt xem

Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)

Ban Biên tập