Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026
  • Cập nhật: 13/08/2021
  • Lượt xem: 12652 lượt xem

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026

Ban Biên tập