Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 3 tháng cuối năm 2020
  • Cập nhật: 01/10/2020
  • Lượt xem: 7993 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết trong file kèm theo

Phòng Tài nguyên và Môi trường