Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
  • Cập nhật: 26/03/2020
  • Lượt xem: 5501 lượt xem

Ngày 25/3/2020 Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới