Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
  • Cập nhật: 18/11/2020
  • Lượt xem: 8928 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-TTg, ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH; Kế hoạch 5029/KH-UBND, ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. UBND huyện xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, như sau:

UBND huyện Yên Lập