Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
  • Cập nhật: 23/11/2020
  • Lượt xem: 6359 lượt xem

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015, Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Khóa XIX, Thường trực HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khóa XIX với các nội dung cụ thể như sau

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập