Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
  • Cập nhật: 30/11/2020
  • Lượt xem: 7896 lượt xem

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 1616/KH-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh huyện Yên Lập. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:

UBND huyện Yên Lập