Phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
  • Cập nhật: 11/11/2020
  • Lượt xem: 10464 lượt xem

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Ban Đại diện HĐQT - NHCSXH huyện Yên Lập chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBMTTQ huyện, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp và chỉ đạo đoàn viên, hội viên của mình tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân biết; chủ trì giám sát quá trình thực hiện chính sách hồ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tố chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan công đoàn các cấp phối họp tuyên truyền, phố biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vay vốn theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020. Đồng thời, tham gia thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong việc xác định người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

4. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách và xã hội huyện chủ trì, phối họp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức hội ủy thác cùng cấp tập trung tổ chức cho vay, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ động phối họp với cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối họp với cơ quan, ban, ngành có liên quan và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 154/NQ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quỵết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành và Nhân dân biết, thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./.

Nghị quyết số 154/NQ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

Quỵết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Ban Đại diện HĐQT - NHCSXH huyện Yên Lập