Sức mạnh đoàn kết dân tộc: Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám
  • Cập nhật: 19/08/2022
  • Lượt xem: 1955 lượt xem

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền.

Nguồn: TTXVN