THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
  • Cập nhật: 10/11/2020
  • Lượt xem: 35441 lượt xem

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập: Số 2185/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh; số 2189/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đình A, xã Lương Sơn; số 2188/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 2 (từ trường Mầm non đến trường Tiểu học) xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập.

UBND huyện kính mời các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chào hàng cạnh tranh các gói thầu trên, như sau:

1. Vị trí, số lượng ô đất tổ chức đấu giá

- Khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh: 28 ô đất.

- Khu Đình A, xã Lương Sơn: 04 ô đất.

- Khu 2 (từ trường Mầm non đến trường Tiểu học), xã Xuân Thủy: 45 ô đất.

2. Thời gian, địa điểm, địa chỉ liên hệ

- Thời gian tham khảo hồ sơ chào hàng: Ngày 06/11/2020.

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Trước 17 giờ 00 phút ngày 13/11/2020.

- Địa điểm tham khảo, nộp hồ sơ và mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lập (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ: Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103870144

  Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập trân trọng kính mời./.

(Chi tiết trong file đính kèm)

UBND huyện Yên Lâp