Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã
  • Cập nhật: 30/11/2020
  • Lượt xem: 6174 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh, cụ thể theo văn bản kèm theo:

UBND huyện Yên Lập