Thông báo về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 10/03/2021
  • Lượt xem: 5462 lượt xem

Căn cứ Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện thông báo về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

 1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND

Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

-  Sơ yếu lý lịch: có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử cồng tác hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú, thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

-  Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

-  Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

-  Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lí lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(File điện tử các mẫu hồ sơ ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026)

2. Một số lưu ý

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn và theo các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gồm: Các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC- HĐND đến mắu số 09/HĐBC-HĐND theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

-   Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đủng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

3. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử

a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 được thực hiện như sau:

-  Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện Yên Lập (phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử của huyện Yên Lập).

b) Thời hạn nhận hồ sơ ứng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021.

(Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện vẫn tố chức nhận hồ sơ ứng cử).

Ban Biên tập