Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
  • Cập nhật: 21/04/2020
  • Lượt xem: 6026 lượt xem

Ngày 17/4/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 507/UBND-VP Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn