Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 07/04/2020
  • Lượt xem: 4110 lượt xem

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 434/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19