Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • Cập nhật: 25/11/2021
  • Lượt xem: 3556 lượt xem

Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.


Tới dự tại điểm cầu huyện Yên Lập có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;  các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy; Bí thư các Chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng một số Cơ quan Ban ngành trong huyện. 

 

75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Báo cáo “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước” do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày nhấn mạnh: Sau 35 năm đổi mới, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao.

 

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; đề ra phương hướng, giải pháp  xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới gần đây, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Tổng Bí thư nêu rõ: Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, lần đầu Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất". 

 

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

 

Tổng Bí thư cũng đã nêu một số giải pháp để chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo phương hướng nói trên. Trong đó nhấn mạnh phải khắc phục tư tưởng chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm "văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội".

 

Tin, ảnh : Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)