Kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các chợ, cửa hàng, nhà hàng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 22/02/2021
  • Lượt xem: 10764 lượt xem

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả; Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

 I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

 - Tăng cường các hoạt động chủ động phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đảm bảo đáp ứng hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ trước những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào địa bàn huyện.

- Tổ chức kiểm tra các chợ, cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn huyện, nhằm phát hiện, đôn đốc, xử lý triệt để theo quy định các nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, cửa hàng, nhà hàng.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra các chợ, cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn huyện về thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

- Kiểm tra phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để với những chợ, cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn huyện mất an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

 II. Nội dung

1. Đối tượng kiểm tra

 Các chợ, cửa hàng, nhà hàng đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.

 2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành các nội dung theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”. Bao gồm:

- Việc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 cho khu dịch vụ. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu dịch vụ để người lao động và khách hàng biết và liên hệ khi cần thiết.

- Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có kinh doanh tại Trung tâm thương mại, chợ phải ký cam kết thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dịch vụ.

- Thiết lập bộ phận để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020.

- Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại khu dịch vụ (chi tiết theo bảng 1.1 và bảng 1.2 thuộc Phần thứ ba của Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020).

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan khác quy định tại mục III. Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử dụng lao động (thuộc phần hai của Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020).

- Đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức thực hiện các nội dung và hướng dẫn tại Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020.

 3. Phương pháp kiểm tra

Theo quy trình kiểm tra của kế hoạch đối với các chợ, cửa hàng, nhà hàng được kiểm tra, được thông báo về thời gian, nội dung kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, thực hiện kiểm tra về hồ sơ và thực tế tại các chợ, cửa hàng, nhà hàng.

 4. Số lượng, thành phần

 Tổ kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 6, lãnh đạo, chiến sỹ Công an huyện. Trong đó:

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: (01 Lãnh đạo làm Trưởng đoàn).

 - Đội Quản lý thị trường số 6.  

 - Công an huyện: (01 Lãnh đạo làm Phó Trưởng đoàn).

 - Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức chuyên môn.   

 5. Phạm vi và thời gian kiểm tra

 - Tất cả các chợ, cửa hàng, nhà hàng đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.

 - Thời gian bắt đầu kiểm tra: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021. 

Ban Biên tập