Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  • Cập nhật: 04/09/2021
  • Lượt xem: 8316 lượt xem

Hãy truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: https://motcua.phutho.gov.vn/ để tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến!

Ban Biên tập