Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 7312 lượt xem

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 số 77/2015/QH13 quy định chi tiết về bộ máy tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn và ...

Xem toàn văn trong File đính kèm: Tải file

Ban Biên tập