Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  • Cập nhật: 09/08/2021
  • Lượt xem: 7938 lượt xem

Ngày 09/8/2021, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ có Văn bản số 990/SCT-QLNL về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4

Theo đó, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

1. Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt

a) Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương sau:

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021.

- Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021.

b) Mức hỗ trợ giảm tiền điện:

- Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

- Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai (02) tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

d) Căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện là lượng điện năng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

2. Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

a) Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

b) Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu tại điểm a mục 2 Công văn này.

c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

3. Tổ chức thực hiện

- Đề nghị Sở Y tế ( Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ):

Cung cấp danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh không thu phí, được giảm tiền điện theo Mục 2 Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL, ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương gửi Công ty Điện lực Phú Thọ để triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.

- UBND các huyện, thành, thị:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giám sát các đơn vị điện lực, các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trong quá trình thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Công ty Điện lực Phú Thọ:

Chỉ đạo điện lực các huyện, thành, thị thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL, ngày 06/8/2021.

Báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh:

Có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1, mục 2 Công văn này gửi các Công ty Điện lực Phú Thọ để làm căn cứ thực hiện giảm tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm:

Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số.

Bảng kê số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.

- Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, sẽ áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện hoặc tại quy định khác thay thế.

- Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương.


File Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương.

File Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương.

File Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL, ngày 06/8/2021 ủa Bộ Công Thương.

Ban Biên tập