Về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
  • Cập nhật: 21/01/2022
  • Lượt xem: 6538 lượt xem

Ngày 07/01/2022 Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành Văn bản Số: /TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ