Yên Lập: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai dịch vụ công trực tuyến
  • Cập nhật: 22/09/2021
  • Lượt xem: 9175 lượt xem

“Tháng 8/2021, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên địa bàn huyện đạt 79,23% (tăng 59,06% so với tháng 7/2021). Có được kết quả này là do lãnh đạo huyện thường xuyên quán triệt, đề cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị hằng năm” - đồng chí Đinh Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập cho biết.


Đồng chí Phạm Trung Kiên giám sát thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Yên Lập

Đã thành thông lệ, đều đặn mỗi tuần công tác, đồng chí Phạm Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Lập lại trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hoặc của các xã để trực tiếp trao đổi, giám sát cán bộ phụ trách thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến; kịp thời nhắc nhở khi thấy cán bộ lơ là, không chủ động hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC thông qua hình thức trực tuyến.

Đồng chí Kiên chia sẻ: Được sự phân công của lãnh đạo huyện, chúng tôi thường xuyên trao đổi với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã để nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện, nhất là việc giải quyết hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã bố trí, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thường xuyên, liên tục. Nhờ đó ý thức của mỗi cán bộ được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến những tháng gần đây trên địa bàn các xã, thị trấn tăng lên rõ rệt.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Yên Lập

 hướng dẫn người dân thực hiện quét QR thanh toán trực tuyến

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ, UBND huyện triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cung cấp 106 TTHC ở mức độ 3, 52 TTHC ở mức độ 4; áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ huyện đến cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác CCHC và hoạt động quản lý Nhà nước được duy trì, phát triển đã góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn, các quy trình được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, từng bước nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ.

UBND huyện đã thành lập nhóm Zalo “Chính quyền điện tử” nhằm cung cấp thông tin thường xuyên về số liệu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và kịp thời chấn chỉnh đối với các đơn vị, cơ sở thực hiện chưa tốt. Huyện đã tăng cường nguồn kinh phí đầu tư các trang thiết bị cần thiết; tăng cường các cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, phòng chuyên môn của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các xã, thị trấn hiểu, nắm bắt và tham gia giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân tiến tới thực hiện thanh toán phí, lệ phí trong thực hiện giải quyết TTHC không dùng tiền mặt, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện ký hợp đồng tạo lập và duy trì biên lai điện tử; mở tài khoản Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và tài khoản VNPT-PAY. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn đã mở được tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Hải Nam cho biết thêm: Khó khăn lớn nhất đối với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là thói quen của người dân và trình độ công nghệ thông tin của cán bộ từ huyện đến cơ sở còn hạn chế. Do đó, huyện đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn nâng cao kỹ năng tiếp nhận, xử lý TTHC trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến xã. Quán triệt tới toàn thể cán bộ làm công tác giải quyết TTHC rà soát, lựa chọn các thủ tục đơn giản để hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất, qua đó kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh những tập thể làm chưa tốt.


Người dân huyện Yên Lập thường xuyên rửa tay sát khuẩn phòng,

 chống COVID-19 khi đến thực hiện giải quyết TTHC

Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo huyện Yên Lập đã lan tỏa tới cấp xã, thị trấn. 17/17 xã, thị trấn của huyện đã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống một cửa. Cùng với đó, các xã, thị trấn chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ luân phiên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tuyên truyền, hướng dẫn người dân; thường xuyên họp giao ban để quán triệt tới cán bộ công chức về tinh thần trách nhiệm, đánh giá việc làm tốt, việc chưa làm được, kịp thời khen thưởng những cán bộ làm tốt để tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của huyện Yên Lập đã và đang đạt được những kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm cao, nhất là việc phát huy cao vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tổ chức thực hiện và tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của huyện đã có nhưng biến chuyển tích cực, góp phần chung vào việc xây dựng nền chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.

(Nguồn baophutho.vn)