Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
  • Cập nhật: 06/11/2019
  • Lượt xem: 15201 lượt xem

Thực hiện Công văn số 1334/UBND-VP ngày 31/10/2019 của UBND huyện Yên Lập về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm

Phòng Tài nguyên và Môi Trường