Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Ban Biên tập 18/02/2021 14:28

Thực hiện Văn bản số 552/UBND-KGVX, ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 18/02/2021, UBND huyện ban...

Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
UBND huyện Yên Lập 02/02/2021 16:25

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm...

Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT nối các xã vùng CT229
UBND huyện Yên Lập 04/01/2021 10:01

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND huyện ban hành quyết định 2507/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông...

Về việc tếp xúc cử tri sau kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện Yên Lập 31/12/2020 16:57

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND...

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021
Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập) 25/12/2020 08:00

UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 16:10

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh, cụ thể theo văn bản kèm theo:

Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 15:52

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 1616/KH-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh huyện...

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện 30/11/2020 08:34

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện, về tiếp xúc cửa tri và họp tổ đại biểu...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập 23/11/2020 10:48

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015, Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về dự kiến nội dung, chương trình...