Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021)
UBND huyện Yên Lập 06/01/2021 14:45

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản số 03/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, như sau:

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN - HĐND HUYỆN YÊN LẬP KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021
HĐND huyện Yên Lập 14/12/2020 10:00

Trong 02 ngày 16, 17/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Lập, HĐND huyện Yên Lập sẽ tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020
25/09/2020 16:30

Ngày 23/9/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 92/TB-UBND về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 (do thay đổi Trưởng ban,...