Báo ảnh do Đảng bộ tỉnh xuất bản, các báo thuộc dịch vụ công ích, giá cước phát hành, ...

Theo quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng chính phủ về cung ứng dịch vụ công ích và Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 quy định chi tiết thi hành QĐ65/2008/QĐ-TTg quy định báo do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản thuộc dịch vụ công ích. Xin quý Bộ cho biết: 1. Báo ảnh do Đảng bộ tỉnh xuất bản có thuộc diện báo chí công ích không? 2. Các báo thuộc dịch vụ công ích được nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng theo giá cước do Nhà nước quy định( Điều 2-TT17) giá cước đó quy định cụ thể thế nào? 3. Đối với các báo không có giá in trên bìa, khi phát hành qua mạng bưu chính công cộng việc tính cước phí phát hành dựa trên căn cứ nào?

1. Báo ảnh do Đảng bộ tỉnh/tp trực thuộc TW xuất bản có thuộc dịch vụ bưu chính công ích ?
Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định:
“Dịch vụ phát hành các loại báo: báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản và các loại báo khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định là dịch vụ công ích được Nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng theo quy định tại Quyết định này”. 
Như vậy, những xuất bản phẩm khác do các Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản phát hành (trong đó có báo ảnh) không thuộc dịch vụ bưu chính công ích. 
2. Giá cước phát hành các loại báo chí công ích:
Theo Quyết định số 619/QĐ ngày 20/8/1963 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh, giá cước phát hành báo chí được áp dụng tính theo tỉ lệ 22% của giá bìa (giá bán báo). 
3. Giá cước phát hành các loại báo chí không có giá in trên bìa.
Đối với các loại báo chí không có giá in trên bìa, khi phát hành qua mạng bưu chính công cộng hiện nay đang được áp dụng theo mức giá cước của ấn phẩm (giá cước được tính trên cơ sở cự ly và trọng lượng).