Đền bù thiệt hại khi thất lạc hàng hóa

Công ty tôi có gửi 01 thùng hàng qua 1 công ty chuyển phát nhanh tại TP Hồ Chí Minh chuyển ra Hà Nội, trị giá của thùng hàng là 20 triệu đồng nhưng công ty đó làm thất lạc mất. Khi gửi công ty chúng tôi chưa ký hợp đồng vận chuyển. Vậy việc đền bù thiệt hại xử lý như thế nào?

- Điểm a) khoản 2 Điều 26 Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 quy định “…2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau: 
a) Loại dịch vụ không có chứng từ xác nhận việc gửi;
…..”
Như vậy, nếu công ty bạn chưa ký hợp đồng vận chuyển, tức là không có chứng từ xác nhận việc gửi, thì việc bồi thường thiệt hại sẽ không có căn cứ để xác định.
- Để bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty khi sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát,  bạn có thể nghiên cứu các quy định của pháp luật về hình thức giao kết về cung ứng và sử dụng dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; khiếu nại, bồi thường thiệt hại và các vấn đề liên quan khác trong Nghị định số 128/2007/NĐ-CP về dịch vụ chuyển phát (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin & Truyền thông theo địa chỉ sau: http://mic.gov.vn/VBPL/vn/index.mic).