Doanh nghiệp chuyển phát, doanh nghiệp chuyển phát thư kinh doanh cả trong phạm vi nội tỉnh

Trong Thông tư số 08/2008/TT-BTTT ngày 23/12/2008 của Bộ TTTT hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ- CP ngày 02/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về dịch vụ chuyển phát có quy định: * Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động chuyển phát: - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đối với hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh. - Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội: Đối với hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi liên tỉnh, trong nước hoặc quốc tế. *Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép dịch vụ chuyển phát thư: - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi nội tỉnh. - Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội: Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi liên tỉnh, trong nước hoặc quốc tế. Vậy tôi muốn hỏi, nếu 1 doanh nghiệp chuyển phát, doanh nghiệp chuyển phát thư kinh doanh cả trong phạm vi nội tỉnh (nhậntừ huyện này trong tỉnh và phát ở huyện khác trong tỉnh) và chuyển phát cả liên tỉnh thì ngoài việc nộp hồ sơn xin giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư liên tỉnh,văn bản xác nhận thông báo hoạt động chuyển phát liên tỉnh của Bộ thì có cần xin giấy phép của Sở TTTT trong phạm vi nội tỉnh nữa không? Xin Vụ Bưu chính giải đáp kỹ cho tôi vấn đề này

Xin chào bạn,
Khi doanh nghiệp thực hiện thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát/xin cấp phép chuyển phát thư trong phạm vi liên tỉnh, trong nước (do Bộ TTTT tiếp nhận, xử lý) thì không cần thực hiện các thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát/xin cấp phép trong phạm vi nội tỉnh (do Sở TTTT tiếp nhận, xử lý). Tuy nhiên, sau khi được xác nhận thông báo/được cấp phép thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở TTTT trên địa bàn biết về việc đã được xác nhận thông báo/được cấp phép và các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn để Sở biết và quản lý.