Quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ hưu trí?

Quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ hưu trí?

Theo quy định của Luật BHXH: Khi người lao động nghỉ chế độ hưu trí được hưởng các quyền lợi như sau:
- Nhận lương hưu hàng tháng, mức lương hưu phụ thuộc cơ bản vào mức đóng góp và thời gian đã đóng góp trước đó, mức thấp nhất cũng phải bằng mức lương tối thiểu chung.
- Nhận trợ cấp một lần khi số năm đóng BHXH từ ba mươi mốt năm trở lên đối với nam và từ hai sáu năm trở lên đối với nữ.
- Được Quỹ bảo hiểm xã hội mua bảo hiểm y tế.
- Được điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.
- Khi chết, người lo mai táng sẽ nhận được trợ cấp mai táng phí và thân nhân của họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất khi đủ điều kiện.