Hướng dẫn phát hành Biên lai điện tử
  • Cập nhật: 07/07/2021
  • Lượt xem: 18280 lượt xem

Hướng dẫn phát hành Biên lai điện tử sử dụng Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ

CHÚ Ý: Trước khi sử dụng cần
1. Cài đặt chữ ký số của ban cơ yêu theo hướng dẫn ở link:
https://drive.google.com/file/d/1r2f68LT4doiFD-yV4Va-Jx5BZXBE2uzE/view?usp=sharing

2. Cài đặt plugin ký số tại: https://kyso.vnpt-ca.vn/

Bước 1: Thêm mới danh mục phí, lệ phí (Cần thêm mới phí, lệ phí trước khi lập biên lai)

Đăng nhập vào hệ thống biên lai điện tử

Truy cập menu Danh mục -> Quản lý phí, lệ phí


Bấm nút Tạo mới  để thêm mới.

Nhập đầy đủ các thông tin sau đó bấm tạo mới. Chú ý tiền trên biên lai sẽ lấy đơn giá theo trường Mức phí, lệ phí ở đây.


Bước 2: Lập, phát hành biên lai.

Truy cập menu Lập biên lai sau đó bấm Tạo mới để lập biên lai.

 

Nhập thông tin sau đó bấm Tạo mới

  

Sau khi tạo mới click chọn biên lai rồi bấm Phát hành biên lai đã chọn

 

Bấm OK để chọn chứng thư

 

Nhập mật khẩu của usb token, mật khẩu đúng hệ thống sẽ báo phát hành thành công.

 

Lê Quang