Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 14/07/2021
  • Lượt xem: 10007 lượt xem

Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND huyện Yên Lập về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX dự kiến họp trong 2 ngày, vào ngày 19, 20 tháng 7 năm 2021.

Theo đó, dự kiến sẽ tiến hành các nội dung sau:

I. Ủy ban nhân dân huyện trình:

* Các nội dung thường lệ:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3.  Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 (bao gồm cả chi dự phòng ngân sách); nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

4. Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020 (kèm theo tờ trình đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện năm 2020 và dự thảo Nghị quyết).

5. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

7. Báo cáo công tác tiếp công dân, nhận đơn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

8. Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm (bao gồm cả kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng); nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đối với các công trình dự án do huyện làm chủ đầu tư.

9. Báo cáo kết quả thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

10. Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

11. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

12. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2021.       

13. Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn, giải trình; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khóa XIX; kết quả thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

*Các nội dung chuyên đề:

1. Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2025 (có bản Kế hoạch đính kèm và dự thảo Nghị quyết).

2. Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất trên huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030 (Kèm theo tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch và dự thảo Nghị quyết).

 II. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện trình

- Thường trực HĐND huyện:

1. Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện  năm 2022 (kèm dự thảo Nghị quyết).  

 - Các Ban của HĐND huyện:

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

4. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về những nội dung trình kỳ họp được phân công.  

5. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về những nội dung trình kỳ họp được phân công.

III. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những ý kiến kiến nghị với HĐND, UBND huyện; tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX.

IV. Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình

1. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

HĐND huyện