Hội Nông dân huyện Yên Lập tích cực tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 13/05/2021
  • Lượt xem: 7828 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch 93-KH/HNDT ngày 23/2/2021 của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 01-KH/BTGHU, ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp Hội nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Yên Lập đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tới 17/17 cơ sở Hội trong toàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm giúp toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.


       


Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, động viên mọi cử tri là cán bộ, hội viên và nông dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

                        

Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia quá trình bầu cử; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân huyện nắm chắc các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử…; chú trọng vận động, động viên cán bộ, hội viên và nông dân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     

Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền bầu cử kết hợp với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid–19 theo văn bản chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, huyện và ngành dọc cấp trên.  Đẩy mạnh thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo.
                   

Với sự vào cuộc của các cấp Hội từ huyện tới cơ sở, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra vào ngày 23/5/2021 thực sự trở thành một ngày hội của toàn dân.

T/h: Khương Đường (HND huyện Yên Lập)