Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030
  • Cập nhật: 13/08/2021
  • Lượt xem: 31787 lượt xem

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập

Ban Biên tập