Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thự hiện các nội hỗ trợ thuộc các dự án tại Yên Lập.
  • Cập nhật: 09/05/2023
  • Lượt xem: 528 lượt xem

Ngày 9/5, tại huyện Yên lập, Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc Dự án 1 và nội dung số 01, nội dung số 3 thuộc tiểu Dự án 2, Dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2026 cho 120 đồng chí lãnh đạo và công chức của các cơ quan, đơn vị Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ, công chức phụ trách tham mưu triển khai Dự án 1, Tiểu dự án 2, Dự án 3 của các xã, thị trấn; Giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện đã tới dự.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe chuyên viên Ban dân tộc tỉnh Phú Thọ triển khai nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gồm đối tượng, nguyên tắc thực hiện, nội dung hỗ trợ, quy trình lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch và hỗ trợ sản xuất.

Qua hội nghị giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về đối tượng, nội dung hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và quy trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án để UBND các xã, thị trấn, các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã nắm được những điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án đạt hiệu quả.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL và TT huyện)