Thông báo: Nội dung Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ hai, kỳ họp HĐND huyện khóa XX
  • Cập nhật: 05/07/2021
  • Lượt xem: 9954 lượt xem

Ngày 01/7/2021 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ hai, kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nội dung như sau:

1. Về tiếp xúc cử tri

1.1. Nội dung tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp

+ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông báo với cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX.

- Thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri để Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử; gửi ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, thông báo tại kỳ họp hai và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tổng hợp ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri.

Lưu ỷ: Trước khi tiến hành tiếp xúc cử tri, tổ trưởng các tổ đại biểu phải họp tổ để phân công nhiệm vụ cho thành viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri theo mục 2.2 phần I của Kế hoạch này.

+ Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

- Thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai (quan tâm phổ biến ngắn gọn nghị quyết thông qua tại kỳ họp) và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của UBND huyện và các cơ quan liên quan.

- Thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri để Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử; gửi ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, thông báo và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tổng hợp ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri.

Lưu ỷ: Trước khi tiến hành tiếp xúc cử tri, tổ trưởng các tổ đại biểu phải phân công nhiệm vụ cho thành viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri theo mục 2.1 phần II của Kế hoạch này.

- Thời gian

Các tổ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, trong các ngày từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2021.

Thời gian, nội dung, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cụ thể theo Công văn của ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND huyện.

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai: Thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể, Thường trực HĐND huyện sẽ có văn bản gửi đại biểu sau.

1.1.Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri

- Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX.

- Đề cương tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

- Các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri của UBND huyện trước và sau kỳ họp.

- Các nghị quyết HĐND huyện thông qua và ban hành tại kỳ họp.

2. Về họp tổ đại biểu HĐND huyện

- Nội dung

Các cuộc họp tổ đại biểu do Tổ trưởng chủ trì và cử thư ký ghi biên bản cuộc họp. Nội dung:

+ Trước kỳ họp:

- Phân công thành viên của tổ thực hiện các nhiệm vụ khi tiếp xúc cử tri (Thông báo các nội dung trong hội nghị tiếp xúc cử tri với cử tri; tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri).

- Thảo luận nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; các văn bản của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện, các cơ quan liên quan trình kỳ họp. Đặc biệt quan tâm thảo luận các nội dung liên quan việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của huyện và có tính khả thi cao.

- Phân công thành viên trong tổ nghiên cứu và đăng ký thảo luận, chất vấn, nội dung yêu cầu giải trình tại kỳ họp. Yêu cầu mỗi tổ đăng ký ít nhất 01 ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tại hội trường và 01 ý kiến chất vấn hoặc 01 nội dung yêu cầu giải trình tại kỳ họp (khi gửi đãng ký cần ghi rõ nội dung tham gia thảo luận, chất vấn, giải trình và yêu cầu cơ quan giải trình hoặc cá nhân trả lời chất vấn).

- Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban và Tổ đại biểu huyện năm 2022; gửi Thường trực HĐND huyện để nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát chuyên đề năm 2022.

+ Sau kỳ họp: Phân công các thành viên trong tổ đại biểu thực hiện các nhiệm vụ khi tiêp xúc cử tri sau kỳ họp (như đã nêu mục trên).

- Thời gian

Căn cứ vào Chương trình kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện quyết định thời gian họp tổ. Thời gian họp tổ trước kỳ họp chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp; thời gian họp tổ sau kỳ họp thực hiện trong tháng 08/2021.

Sau khi họp Tổ đại biểu trước kỳ họp, các Tổ đại biểu gửi biên bản họp tổ và các phiếu đăng ký chất vấn, giải trình và nội dung thảo luận của tổ tại kỳ họp thứ hai về Thường trực HĐND huyện, chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp vào địa chỉ email Phamthoahtb@gmail.com, và gửi bằng văn bản cho thư ký kỳ họp vào buổi khai mạc kỳ họp.

Ban biên tập