Hội đồng nhân dân

STT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Trần Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Nguyễn Thị Lương

Phó Chủ tịchHĐND huyện

 

I

Ban Pháp chế

1

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban

 

II

Ban Kinh tế - Xã hội

1

Đinh Thị Thu Thủy

Trưởng ban

 

2

Phó Trưởng ban

 

III

Ban Dân tộc

1

Nguyễn Kim Huỳnh

Trưởng ban

 

2

Quí Nam

Phó Trưởng ban