Hội đồng nhân dân

STT

Họ tên

Chức vụ

1

2

Nguyễn Thị Lương

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Trần Thị Kim Quý

Phó Chủ tịch

I

Ban Pháp chế

1

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban

II

Ban Kinh tế - Xã hội

1

 Bùi Tiến Vỹ

Trưởng ban

2

Nguyễn Trường Nam

Phó Trưởng ban

III

Ban Dân tộc

1

Đinh Thị Thu Thủy

Trưởng ban

2

Đinh Sỹ Tuấn

Phó Trưởng ban