Hội đồng nhân dân

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Đức Quảng

Chủ tịch HĐND huyện

0912218135

2

Nguyễn Thị Lương

Phó Chủ tịch HĐND

0904601162

3

Trần Thị Kim Quý

Phó Chủ tịch HĐND

0915932594

4

Đinh Văn Tụ

Trưởng ban Pháp chế

0982168400

5

Đào Quang Long

Trưởng ban KT-XH

0982870790

6

Nguyễn Mạnh Thao

Trưởng ban Dân tộc

0986821612