Hội đồng nhân dân

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Trần Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Nguyễn Thị Lương

Phó Chủ tịch HĐND huyện

I

Ban Pháp chế

1

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban

II

Ban Kinh tế - Xã hội

1

Đinh Thị Thu Thủy

Trưởng ban

2

Đinh Sỹ Tuấn

Phó Trưởng ban

III

Ban Dân tộc

1

Nguyễn Kim Huỳnh

Trưởng ban

2

Lê Qúi Nam

Phó Trưởng ban