Hội đồng nhân dân

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

12

Nguyễn Thị Lương

Phó Chủ tịch HĐND

0904601162

3

Trần Thị Kim Quý

Phó Chủ tịch HĐND

0915932594

4

Đào Quang Long

Trưởng ban Pháp chế

0982870790

5

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban KT-XH

0983870656

6

Nguyễn Mạnh Thao

Trưởng ban Dân tộc

0986821612