Hội đồng nhân dân

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Thu Thủy

Chủ tịch HĐND huyện

2

Đinh Viết Xuân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

I

Ban Pháp chế

1

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban

II

Ban Kinh tế - Xã hội

1

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Hợi

Phó Trưởng ban

III

Ban Dân tộc

1

Nguyễn Kim Huỳnh

Trưởng ban

2

Lê Quí Nam

Phó Trưởng ban