Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

I

Ủy ban MTTQ huyện

1

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch

2

Trần Quốc Hùng

Phó Chủ tịch

II

Liên đoàn Lao động huyện

1

Hoàng Mạnh Sơn

Chủ tịch

2

Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Chủ tịch

III

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Chủ tịch

2

Hà Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

IV

Hội Nông dân huyện

1

 

Chủ tịch

2

Hoàng Nữ Quyên

Phó Chủ tịch

V

Hội Cựu Chiến binh huyện

1

Dương Minh Tư

Chủ tịch

2

Phó Chủ tịch

VI

Huyện đoàn

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Bí thư

2

Vũ Đình Ngọc

Phó Bí thư