Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

I

Ủy ban MTTQ huyện

 

1

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch

2

Trần Quốc Hùng

Phó Chủ tịch

II

Liên đoàn Lao động huyện

 

1

Hoàng Mạnh Sơn

Chủ tịch

2

Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Chủ tịch

III

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

1

Chu Thị Liên

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chủ tịch

IV

Hội Nông dân huyện

 

1

Phạm Đức Hùng

Chủ tịch

2

Hoàng Nữ Quyên

Phó Chủ tịch

V

Hội Cựu Chiến binh huyện

 

1

Đinh Công Ninh

Chủ tịch

2

Dương Minh Tư

Phó Chủ tịch

VI

Huyện đoàn

 

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Bí thư

2

Phó Bí thư