Ủy ban nhân dân cấp xã
 1. Thị trấn Yên Lập
 2. Mỹ Lung
 3. Mỹ Lương
 4. Lương Sơn
 5. Xuân An
 6. Xuân Viên
 7. Xuân Thủy
 8. Hưng Long
 9. Thượng Long
 10. Nga Hoàng
 11. Trung Sơn
 12. Đồng Thịnh
 13. Phúc Khánh
 14. Ngọc Lập
 15. Ngọc Đồng
 16. Minh Hòa
 17. Đồng Lạc