Ủy ban nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

A

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Hà Việt Hùng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

2

Đinh Hải Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

3

Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

B

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

I

Văn phòng HĐND&UBND

1

Lê Quang

Chánh Văn phòng

2

Đinh Thị Loan Phương

Phó Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Văn Bình

Phó Chánh Văn phòng

II

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

1

Nguyễn Thị Kim Khoa

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Ngần

Phó Trưởng phòng

3

Phạm Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

III

Phòng Kinh Tế - Hạ tầng

1

Đinh Trung Kiên

Trưởng phòng

2

Phùng Đức Phong

Phó Trưởng phòng

3

Lê Hồng Phong

Phó Trưởng phòng

IV

Phòng Nội Vụ

1

Nguyễn Ngọc Khiêm

Trưởng phòng

2

Hoàng Giang Nam

Phó Trưởng phòng

V

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

Hoàng Văn Cường

Trưởng phòng

2

Nguyễn Đình Cư

Phó Trưởng phòng

3

Đinh Thị Thúy Hường

Phó Trưởng phòng

VI

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

1

Phan Thanh Phương

Trưởng phòng

2

Nguyễn Trọng Đại

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Trường Nam

Phó Trưởng phòng

VII

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Hà Tuấn Hải

Trưởng phòng

2

Nguyễn Hữu Khanh

Phó Trưởng phòng

VIII

Phòng Dân tộc

1

Chu Thị Liên

Trưởng phòng

2

Bùi Thị Thêm

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Khuyễn

Phó Trưởng phòng

IX

Thanh Tra

1

Nguyễn Ngọc Thịnh

Chánh Thanh tra

2

Phạm Thị Thu Hà

Phó Chánh Thanh tra

X

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Trần Thị Quý

Trưởng phòng

2

Phùng Duy Nam

Phó Trưởng phòng

3

Hoàng Thị Chung Thủy

Phó Trưởng phòng

XI

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Đinh Công Thường

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Điệp

Phó Trưởng phòng

3

Đào Thị Thanh Hương

Phó Trưởng phòng

XII

Phòng Tư Pháp

1

Nguyễn Thanh Xuân

Trưởng phòng

2

Cao Văn Sinh

Phó Trưởng phòng

XIII

Phòng Y tế

1

Lê Nguyên Sáng

Trưởng phòng

XIV

Hội Chữ Thập Đỏ

1

Đinh Mạnh Hiền

Chủ tịch

2

Đinh Thị Ninh

Phó Chủ tịch

XV

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Truyền thông

1

Đinh Văn Hùng

Giám đốc

2

Trần Xuân Quỳnh

Phó Giám đốc

3

Hà Văn Quý

Phó Giám đốc

XVI

Trạm Khuyến nông

1

Trần Tiến Chức

Trưởng trạm

2

Đinh Công Thu

Phó Trưởng trạm

3

Trần Đình Trọng

Phó Trưởng trạm

XVII

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình

1

Bàng Ngọc Thạch

Giám đốc

XVIII

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

1

Bùi Xuân Tiến

Giám đốc

XIX

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Công trình công cộng

1

Nguyễn Tám Ba

Giám đốc

2

Đào Kim Phương

Phó Giám đốc

XX

Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển quỹ đất

1

Hoàng Hồng Quang

Giám đốc