Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 16/12/2018
  • Lượt xem: 39715 lượt xem

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập

127-TB-UBND_20181116015731431430.PDF