Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 12/02/2019
  • Lượt xem: 48181 lượt xem

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ