Báo cáo kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
  • Cập nhật: 30/06/2020
  • Lượt xem: 14396 lượt xem

Thực hiện Văn bản số 75-CV/BTGHU ngày 01/6/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

Chi tiết trong file đính kèm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng