Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
  • Cập nhật: 01/10/2019
  • Lượt xem: 17347 lượt xem

Thực hiện công tác báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm

Phòng Tài nguyên và Môi trường