Triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  • Cập nhật: 13/02/2019
  • Lượt xem: 47426 lượt xem

Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 278/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Để làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai hiệu quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là công tác quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, toàn dân và toàn quân nên cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác hợp tác và cung cấp thông tin trung thực cho điều tra viên đến phỏng vấn tại hộ gia đình mình bằng thiết bị thông minh (CAPI).

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời trao đổi với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp để giải quyết.

Ban biên tập