XUÂN VIÊN TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG KIỂM TRA SÂU, BỆNH TRÊN CẤY LÚA VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2019
  • Cập nhật: 03/05/2019
  • Lượt xem: 7988 lượt xem

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước của UBND huyện giao, UBND xã Xuân Viên đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019. Với quan điểm chỉ đạo là đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân cấy hết diện tích tập trung vào các loại lúa lai và lúa chất lượng cao.


Ban chỉ đaoh sản xuất xã kiểm tra phát triển của cây lúaMột góc cánh đồng lúa lai đang phát triển tốt

 Theo kế hoạch vụ chiêm xuân  2019, Xuân Viên có tổng diện tích gieo cấy 183ha. Trong đó, lúa lai 105,5ha, diện tích cấy lúa chất lượng cao là 37,6ha. Đến thời điểm này, qua thăm đồng và đánh giá sơ bộ lúa đã trỗ bông, quả chắc xanh, ít sâu, bệnh. Dự kiến năng suất sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra./. 

Tin, ảnh: Xuân Chinh ( VH- XH xã Xuân Viên)