Hỗ trợ việc vận chuyển nông lâm sản, thủy sản
  • Cập nhật: 04/08/2021
  • Lượt xem: 6563 lượt xem

Ngày 03/8/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 1154/UBND-NN&PTNN về việc hỗ trợ việc vận chuyển nông lâm sản, thủy sản

Theo đó, để giúp các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm, thủy sản trên địa bàn huyện chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản; tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện Yên Lập với các huyện trong tỉnh, ngoài tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo, tổng hợp lập danh sách đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn cần hỗ trợ đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa là vật tư đầu vào phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Danh sách gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) huyện trước ngày 09/8/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Phòng NN&PTNT