Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)
  • Cập nhật: 14/06/2021
  • Lượt xem: 9815 lượt xem

Ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập (lần 1)

Ban biên tập