Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch Hầu trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 20/07/2020
  • Lượt xem: 7098 lượt xem

Ngày 17/7/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 948/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch Hầu trên địa bàn huyện